Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Live Czat na stronie RemaDays

14.10.2014

GJC Inter Media, organizator targów RemaDays Warsaw wykorzystuje czat na ¿ywo w kontaktach ze swoimi klientami.

 

Podczas krótkiej rozmowy na stronie www.remadays.com  mo¿esz w szybko i wygodnie uzyskaæ odpowiedzieæ na wszelkie pytania czy rozwiaæ swoje w¹tpliwoœci.

 

„Forma kontaktu, jak¹ jest czat, buduje wœród klientów zaufanie na którym bardzo nam zale¿y.

 

Komunikacja z wykorzystaniem live czat jest szybsza, ni¿ poczta elektroniczna czy formularze kontaktowe. Wie¿ymy, ¿e takie rozwi¹zanie u³atwi i przyspieszy komunikacjê miêdzy nami jak i klientami.

 

Ca³y czas dbamy o podnoszenie jakoœci obs³ugi naszych klientów, zwiêkszanie komfortu oraz prostoty komunikacji przed jak i podczas targów RemaDays Warsaw.

 

Wprowadzenie us³ugi live czat jest kolejnym udogodnieniem, umo¿liwiaj¹cym klientom ³atwy i szybki kontakt z nasz¹ firm¹. Wie¿ymy, ¿e przyniesie on wszystkim wspólne korzyœci.” – mówi organizator targów.