Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Live Chat na stronie RemaDays Warsaw

16.11.2016

Maj¹ Pañstwo pytania dotycz¹ce targów RemaDays Warsaw? Zale¿y Pañstwu na szybkim kontakcie i informacjach z pierwszej rêki? Jeœli tak, zapraszam na stronê www.remadays.com, gdzie uruchomiony ju¿ zosta³ Live Chat z organizatorem targów. To wygodny i szybki sposób komunikacji. Podczas krótkiej rozmowy otrzymaj¹ Pañstwo odpowiedzi na wszystkie pytania i bêd¹ mogli rozwiaæ swoje w¹tpliwoœci. Czat na ¿ywo dostêpny bêdzie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. W przypadku, kiedy na stronie widoczna bêdzie informacja, ¿e czat jest offline, prosimy o pozostawienie wiadomoœci. Odpowiemy na ni¹ mo¿liwie jak najszybciej.

 

Komunikacja z wykorzystaniem Live Chat to doskona³a alternatywa dla kontaktu mailowego czy telefonicznego. Zapraszamy do korzystania z tej mo¿liwoœci.