Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Listopadowe wydanie RemaTV Flesz – najnowsze informacje z bran¿y

08.11.2017

W RemaTV Flesz s¹ prezentowane wybrane, najwa¿niejsze wydarzenia w bran¿y reklamowej i poligraficznej. Co znajdziecie Pañstwo w najnowszym wydaniu?

Niemieckie targi Viscom, organizowane naprzemiennie we Frankfurcie i Dusseldorfie i targi PSI od 2019 roku bêd¹ organizowane wspólnie w Dusseldorfie. Mo¿liwoœæ organizacji w jednym czasie i miejscu dwóch wydarzeñ pozwoli ukazaæ pe³n¹ ofertê reklamy wizualnej, tekstylnej i dotykowej. Wspólne dzia³ania Viscomu i PSI to tak¿e przyk³ad ukazuj¹cy wspó³dzia³anie ze sob¹ sektorów bran¿y poligraficznej i reklamowej. Zebranie w jednym miejscu firm z tych dziedzin daje pe³niê mozliwoœci i efektywne wykorzystanie ich potencja³u.
   
Marketerze czy nad¹¿asz? To has³o przewodnie 9 Forum Marketingu Zintegrowanego, które odby³o siê w dniach 17-18 paŸdziernika w Warszawie. Podczas konferecji prezentowano najlepsze case studies marketingu 360 – 12 wyj¹tkowych kampanii B2C i B2B, które zdobywa³y nagrody w bran¿owych konkursach i wykorzystywa³y innowacyjne rozwi¹zania.

20 paŸdziernika podczas wieczornej gali XIII Forum IPBBS wrêczono statuetki Meeting Premiera, konkursie nagradzaj¹cym najlepszych dzia³aj¹cych w bran¿y biuro-szko³a. W tym roku wœród ngrodzonych znaleŸli siê tak¿e przedstawiciele wystawców targów RemaDays Warsaw: w kategorii zas³u¿ony dla bran¿y statuetki otrzymali Wies³aw Kozanecki z Panta Plast oraz Beata £uczyñska z magazynu Papierniczy Œwiat.

Wiêcej materia³ów na: www.rematv.pl