Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

LINIJKA PROFESJONALNA DO CIÊCIA

12.12.2014

LINIJKA  PROFESJONALNA  DO  CIÊCIA


Idealny produkt  do wykorzystania w  poligrafii  i reklamie 
do  ciêcia œrednich  arkuszy

-Stabilna  konstrukcja  o  wadze   – ok. 1 kg / mb
-KrawêdŸ stalowa  u³atwiaj¹ca ciêcie no¿em
-Przeciwpoœlizgowa g¹bka pod spodem
-Powierzchnia w kolorze  czarnym
-Uchwyt pozwalaj¹cy na wygodne przemieszczanie
  i  chroni¹cy rêkê podczas ciêcia

-Precyzyjna podzia³ka z oznaczeniem  co 1cm  oraz 10cm
– kó³ko  do wieszania linijki 
– dostêpne  d³ugoœci : 50cm  i  70cm (ma³y profil) oraz  75cm, 100cm, 150cm i 200cm  ( du¿y profil)

LENIAR
ul.£ukasiewicza 78
35-604 Rzeszów
tel. 17 8575757
fax 17 8574466
e-mail : leniar@leniar.pl