Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

LIMITOWANA SERIA PIECZ¥TEK: PRINTER IQ ART

01.08.2016

 

Niepowtarzalny wygl¹d dziêki mistrzowskiej grafice. Limitowany Printer IQ Art o¿ywia ekspozycjê. Przyci¹ga uwagê. Wyró¿nia u¿ytkownika. Zaprasza do œwiata galerii, wyobraŸni i oryginalnej twórczoœci.
Co wyró¿nia ten produkt? Wyposa¿ono go w trzy grafiki: ekspresjê, kubizm i abstrakcjê. Piecz¹tka w opakowaniu posiada wizualizacjê „kubizm”. Dodatkowo do³¹czono dwustronn¹ karteczkê, która umo¿liwia szybk¹ zamianê grafiki na „ekspresjê” lub „abstrakcjê”.

Limitowany Printer IQ Art posiada funkcjonaln¹ zatyczkê, która jest szczególnie przydatna podczas przechowywania w torebce lub teczce.  Seria obejmuje najczêœciej wybierane formaty: Printer IQ 20 – podpisówkê, 30 – firmówkê i 40 – firmówkê opatrzon¹ logotypem lub du¿¹ liczb¹ informacji.

Wiêcej na colop.pl