Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

LIMITOWANA EDYCJA UPOMINKÓW SAGAFORM&LINDT

16.08.2016


Lindt & Spru¨ngli i Sagaform ³¹cz¹ swoje si³y aby czas Œwi¹t by³ jeszcze bardziej magiczny.


Specjalnie wyselekcjonowane produkty w okresie przedœwi¹tecznym zakupiæ bêdzie mo¿na w zestawie z wybranymi pralinami Lindt Lindor.


To wspania³a okazja na zakup wyj¹tkowego upominku, który z pewnoœci¹ przypadnie do gustu zarówno mi³oœnikom s³odkoœci, jak i dobrego wzornictwa.

W ofercie dostêpne bêdzie 4 produkty, z czego dwa to nowoœci na sezon jesieñ/zima 2016. Uzupe³nieniem bêd¹ wyj¹tkowe praliny Lindor w 3 smakach.

Minimalne zamówienie to 15sztuk produktu promocyjnego.