Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Licytuj WOŒP

06.12.2017

Powodów, dlaczego warto pomagaæ jest bardzo du¿o, ale liczy siê przede wszystkim gest, nawet ten najdrobniejszy zw³aszcza, gdy ka¿dy z nas zatapia siê w wirze codziennych zajêæ. Fina³ WOŒP jest tym dniem, kiedy mo¿emy od nich odst¹piæ i zrobiæ coœ dla innych. Ka¿da trafna i skuteczna pomoc w potrzebie jest jak najbardziej po¿¹dana.

Mamy œwiadomoœæ tego, ¿e ka¿dego dnia maj¹ miejsce w Polsce dziesi¹tki wypadków, w których wiele osób zostaje rannych. Dziêki WOŒP s³u¿ba zdrowia ma wiêksze szanse na ratowanie ¿ycia. Ka¿dy z nas prze¿y³ przynajmniej jedn¹ trudn¹ sytuacjê, w której sprzêt zakupiony przez WOSP wspar³ leczenie lub po prostu uratowa³ komuœ ¿ycie. Dlatego wierzymy, ¿e nawet najdrobniejsza z³otówka mo¿e pomóc.

Wa¿nym elementem, który nas zmotywowa³ do podjêcia decyzji o wystawieniu na aukcjê Voucher-u jest to, ¿e WOŒP pomaga ka¿demu, nie tworzy podzia³ów, jest dla WSZYSTKICH.

Zawsze warto pomagaæ. Nie by³o innego wyjœcia. Trzeba wspieraæ takie instytucje, jeœli tylko istnieje taka mo¿liwoœæ!

Zachêcamy do licytacji

http://aukcje.wosp.org.pl/voucher-ivory-na-ceramike-i5507971