Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Lepiej rozmawiaæ

05.01.2017

Brak regulowania nale¿noœci w transakcjach wzajemnych, pomiêdzy ró¿nymi uczestnikami rynku bran¿owego, nie zawsze wynika z niesolidnoœci kontrahentów. Dlatego te¿ g³ównym zadaniem wykazu „Industry Does Not Recommend” pozostaj¹ niezmiennie od 14 lat, mediacje.


To w³aœnie d¹¿enie do polubownego rozwi¹zywania spraw spornych wynikaj¹cych z umów zawartych pomiêdzy dostawcami i odbiorcami, jest podstawowym celem dzia³ania wykazu „NOT RECOMMEND”. Twórcom projektu, firmie GJC Inter Media, uda³o siê dziêki mediacjom odzyskaæ nale¿noœci na ³¹czna kwotê ponad trzech milionów z³otych. To dowód na to, ¿e udzia³ w projekcie pozwala na zwiêkszenie bezpieczeñstwa w obrocie handlowym pomiêdzy firmami ca³ej bran¿y upominków reklamowych. Dostêp do wykazu i mo¿liwoœæ zg³aszania przedsiêbiorstw „nie polecanych” maj¹ uczestnicy programu „Solidni w Biznesie”. To oni bezpoœrednio wp³ywaj¹ na uruchomienie œcie¿ki mediacyjnej. Wykaz „niesolidnych” jest uaktualniany na bie¿¹co, co znacznie ogranicza ryzyko przeprowadzenia niekorzystnej transakcji. Warto? OdpowiedŸ jest banalnie prosta, bo przecie¿ liczby nie k³ami¹.

 

 

wiêcej na www.swb-partners.com