Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

LENNY B – smycz do ³adowania urz¹dzeñ mobilnych

09.10.2017

Dystrybutor gad¿etów elektronicznych firma jettStudio wprowadza do oferty nowy produkt.

LENNY B to po³¹czenie klasycznej smyczy nylonowej z funkcj¹ kabla do ³adowania urz¹dzeñ mobilnych. Kabel posiada standardowe z³¹cze USB oraz z³¹cze 2 w 1 – Micro USB i Lightning. Model dostêpny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: bia³y i czarny. Mo¿liwoœæ personalizacji – znakowanie plastikowej z³¹czki lub smyczy. Dowolny kolor plastikowego ³¹cznika i smyczy nylonowej – od nak³adu 3 000szt.

Pe³na oferta dostêpna na stronie dystrybutora: www.jettstudio.pl.