Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Lemon Art i GRAFIKS w gronie Cz³onków PIAP

20.09.2017

Lemon Art i GRAFIKS to nowi Cz³onkowie PIAP, którzy w ostatnim czasie zdecydowali siê do³¹czyæ do grona Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

Zdecydowaliœmy siê przyst¹piæ do PIAP, poniewa¿ w swojej dzia³alnoœci cenimy rzetelnoœæ, profesjonalizm oraz wysok¹ jakoœæ produktów i us³ug. Wiemy, ¿e dziêki zaanga¿owaniu w dzia³alnoœæ izby mo¿emy skuteczniej wp³ywaæ na kszta³towanie bran¿y artyku³ów reklamowych poprzez dba³oœæ o wysoki standard rozwi¹zañ marketingowych, które oferujemy naszym Klientom”– mówi Jacek Gutowski, w³aœciciel Lemon Art.

Jesteœmy firm¹ rodzinn¹, która stawia na sta³y rozwój i poszukiwanie nowych perspektyw. Liczymy na to, ¿e do³¹czenie do PIAP-u da nam tak¹ mo¿liwoœæ i przyczyni siê do poszerzenia horyzontów. Cieszymy siê na wspó³prace z profesjonalnymi firmami, jak i okazje do zaprezentowania naszych produktów– mówi Aleksandra Kowalczyk, Specjalista ds. marketingu GRAFIKS.

Lemon Art to agencja reklamowa tworzona przez praktyków biznesu, którzy od 8 lat wspieraj¹ Klientów w procesie promowania ich marek. Podstawowym za³o¿eniem firmy jest wskazywanie Klientom praktycznych rozwi¹zañ marketingowych i efektywnych sposobów osi¹gania za³o¿onych przez nich celów. Szeroka oferta produktów promocyjnych i us³ug ich znakowania, a tak¿e mo¿liwoœæ indywidualnej produkcji gad¿etów reklamowych sprawiaj¹, ¿e Lemon Art od lat obs³uguje najwiêksze firmy w Polsce. Dziêki zaanga¿owaniu i doœwiadczeniu firma potrafi sprostaæ oczekiwaniom nawet najbardziej wymagaj¹cych Klientów.

Pocz¹tki Grafiksu siêgaj¹ roku 1990. Obecnie firma oferuje us³ugi obejmuj¹ce druk offsetowy, sitodruk oraz reklamê wizualn¹. Jest jednym z najwiêkszych w Polsce producentem naklejek zalewanych ¿ywic¹ poliuretanow¹ – naklejki wypuk³e 3D, których wykonanie odbywa siê kompleksowo: od opracowania projektu, poprzez druk i wyciêcie do pokrycia ich warstw¹ zabezpieczaj¹c¹, któr¹ stanowi ¿ywica epoxy. Za³ogê stanowi¹ doœwiadczeni fachowcy, którzy sprostaj¹ ka¿demu pomys³owi Klientów. Dziêki ich pracy, firma zdoby³a znacz¹c¹ pozycjê na, jak¿e wymagaj¹cym, rynku us³ug poligraficznych.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby. Wiêcej informacji: www.piap-org.pl

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426