Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Le¿ak roku 2017 towarzyszy stacji TVN podczas letniego tourneé Dzieñ Dobry TVN.

22.06.2017

W najbli¿szy weekend 24-25 czerwca studio Dzieñ Dobry TVN zostanie przeniesione do Ko³obrzegu, sk¹d bêdzie transmitowane pierwsze wakacyjne wydanie porannego programu stacji TVN. Dwa tygodnie przed wakacjami, ekipa Dzieñ Dobry TVN wykorzysta³a letni¹ aurê do nagrania pierwszego, wyjazdowego wydania programu. Studio nagraniowe zosta³o wówczas zbudowane na sopockiej pla¿y, przyci¹gaj¹c uwagê licznych spacerowiczów. Przy tworzeniu pla¿owej scenerii porannego programu, wykorzystano gigantyczne le¿aki marki Le¿aKing. Le¿aki sta³y siê charakterystycznym elementem letniego krajobrazu, dlatego najwiêksza stacja telewizyjna zadba³a o odpowiedni rozmiar elementów scenografii.

Le¿aking powsta³ w odpowiedzi na wszechobecne na polskich pla¿ach parawany, które grodz¹c pla¿e znacz¹co ograniczaj¹ tak¿e przep³yw œwie¿ego powietrza. Zjawisko to, funkcjonuj¹ce pod nazw¹ „parawaning”, polega na os³anianiu siê od wiatru i odgradzaniu od innych ludzi na pla¿y, krytykowane równie¿ za rezerwowanie du¿ych obszarów publicznych pla¿.

Le¿aKing jest zwyciêzc¹ tegorocznego konkursu Gifts of the Year, gdzie zdoby³ pierwsze miejsce w kategoriach Top Exclusive i Top Fun. Tytu³ Gifts of the Year przyznawany jest wyj¹tkowym produktom reklamowym, podczas najwiêkszych targów reklamy w Europie Wschodniej: Rema Days Warsaw. Le¿aki reklamowe XXL wykorzystywane s¹ podczas letnich i zimowych imprez plenerowych, gdzie bardzo czêsto wystêpuje deficyt komfortowych miejsc siedz¹cych, a Le¿aking jest w stanie pomieœciæ 2-3 osoby. Lekka, aluminiowa konstrukcja pozwala szybko przestawiaæ le¿ak w dowolnym kierunku, a po z³o¿eniu, wygodnie przewieŸæ na miejsce kolejnego wydarzenia. Le¿aKing pozostaje w g³owach, pamiêci i na portalach spo³ecznoœciowych uczestników imprez, a co szczególnie wa¿ne: nie ginie w t³umie.

Le¿aking:
Kontakt dla prasy: Artur Tarwacki
tel. kom. 601294312
e-mail: artur.tarwacki@lezaking.pl
Link do zdjêæ z wydarzenia (dropbox)

strona internetowa www.le¿aking.pl