Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

LATEM W EASY DU¯O SIÊ DZIEJE!

08.08.2016

 

Wakacje w pe³ni, ale Easy Gifts nie zwalnia tempa.

Po pierwsze, oferta marki Victorinox powiêkszy³a siê o now¹ kolekcjê. Altmont to seria plecaków, toreb na ramiê i na biodro, które charakteryzuj¹ siê nie tylko dobrze znan¹ wszystkim doskona³¹ jakoœci¹, ale tak¿e bardzo przystêpn¹ cen¹.

Po drugie – Easy ma te¿ niespotykan¹ propozycjê – markowy pendrive Silicon Power LE 8124. Jest to popularny model, teraz dostêpny równie¿ w limitowanej wersji B2B, z logotypem Silicon Power pomniejszonym tak, aby logo klienta mog³o byæ jeszcze wiêksze!

Victorinox Altmont: http://www.easygifts.com.pl/pl/offer/victorinox-altmont-plecaki-i-torby.html

Pendrive LE 8124: http://www.easygifts.com.pl/pl/14805,pendrive-silicon-power-ultima-u03-z-mini-logo-sp.html

http://www.easygifts.com.pl/