Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Labopak przejmuje Nova Net – wartoœæ transakcji oko³o 1,2 mln z³

08.03.2016

1 Grudnia 2015 firma Labopak System sfinalizowa³a przejêcie firmy z rynku nietypowych oraz innowacyjnych prezentów biznesowych – firmy NOVA NET.

 

„Nova Net” jest producentem oraz dystrybutorem nietypowych gad¿etów, w³aœcicielem takich marek jak „Gagito”, „LuckieGift”, „Mr.Joy” oraz dystrybutorem wielu, g³ównie brytyjskich: Hugmeez, Mustart, Bluw, 50fifty, SuckUK.

 

W miesi¹cach styczeñ oraz luty 2016 nast¹pi integracja systemów informatycznych oraz bazy produktowej. Po zakoñczeniu integracji  firma Labopak System bêdzie bogatsza o 1 200 produktów oraz ponad 150 palet zapasów magazynowych.

 

Dziêki przejêciu firma Labopak System bêdzie mog³a siê pochwaliæ ponad 6 000 produktów w sta³ej ofercie asortymentowej w magazynach w Polsce oraz Niemczech.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony www.labopak.pl i zapoznania siê z nowoœciami.