Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

L-Shop-Team: zamiast kamizelki odblaskowej

16.09.2014

L-Shop-Team (dystrybutor  ponad 3.500 tekstyliów oraz folii termotransferowych) ma 2 oryginalne propozycje:

1) Folia termotrasferowa REFLECTRA (w sprzeda¿y od 1 metra) – mo¿na zrobiæ ciekaw¹ grafikê w stonowanych kolorach lub w kratkê, paski itp. lub po prostu u¿yæ logo firmy na kurtkach, torbach, bluzach, która pod wp³ywem flesha, œwiate³ samochodów zapewni bezpieczeñstwo na drodze

2) Marka SEEYU proponuje klipy w 3 kolorach na buty, ramiê lub plecak/torbê, który po w³¹czeniu (wymienna bateria) œwieci œwiat³em ci¹g³ym lub pulsacyjnym, które trudno nie zauwa¿yæ.

 

Zerknij do sklepu: www.ksiazkawyboru.pl

 

Jeœli jednak wolisz kamizelkê odblaskow¹, to te¿ znajdziesz j¹ u nas!