Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

L-Shop-Team wprowadza KARTKI NA ODZIE¯

04.08.2014

L-Shop-Team Polska  (dystrybutor tekstyliów reklamowych, sportowych, biznesowych) przywracamy ten system sprzeda¿y, ale w korzystniejszym wymiarze! Nie trzeba staæ w kolejce, wystarczy usi¹œæ przed komputerem/laptopem/telefonem i zamawiaæ wybrane produkty: koszulki, kurtki, kamizelki,koszule, bluzy i polary.

 

Na reglamentacjê towaru po cenach rabatowych mo¿e za³apaæ siê wy³¹cznie klient L-Shop-Team, któremu przyznana zostanie imienna kartka na odzie¿. Tak samo, jak to by³o ponad  25 lat temu kartka musi przejœæ specjaln¹ rejestracjê kartek i podobnie nie dopuszcza siê pok¹tnego handlu kartkami.


wiêcej na www.ksiazkawyboru.pl