Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

L-Shop-Team: efektowne znakowanie odzie¿y

08.05.2014

Zadziwiaj¹ce mo¿liwoœci znakowania odzie¿y

L-Shop-Team – dystrybutor ponad 3.500 tekstyliów reklamowych– poszerzy³ swoj¹ ofertê o folie termotransferowe marki STAHLS.  Folie CAD-CUT® marki Stahls – to jedne z najlepszych produktów do znakowania tekstyliów. Wystarczy dobry pomys³ na grafikê, a efekt bêdzie zadziwiaj¹cy. Nawet proste logo firmy mo¿na np. z okazji jakiejœ rocznicy wykonaæ w wersji z³otej, srebrnej lub brokatowej.

Folia CAD-CUT® Premium Plus to cienka, rozci¹gliwa i elastyczna folia, ma jedwabiœcie matow¹ powierzchniê i charakteryzuje siê ³atwoœci¹ ciêcia i odklejania. Znakomicie nadaje siê do wielokolorowych nadruków. Wersja Premium Plus z Sublistop –  zapobiega ryzyku rozlania farby na folii.

Dziêki du¿ej palecie kolorów folia CAD-CUT® SportsFilm idealnie nadaje siê do wielokolorowych wzorów. Folia ma g³adk¹, matow¹ powierzchniê o optymalnym kryciu. Nadaje siê do ma³ych motywów, a tak¿e nadrukowywanych jeden na drugim.

Folie CAD-CUT® Effect i CAD-CUT® Glitter zosta³y specjalnie stworzone dla bran¿y modowej. S¹ to grubsze folie ze specjalnymi efektami daj¹ce mo¿liwoœæ wykonania najbardziej efektownych aplikacji.

Oferowane folie sk³adaj¹ siê z folii w³aœciwej i lekko klej¹cej folii noœnej u³atwiaj¹cej nanoszenie nadruku. Za pomoc¹ folii przenosimy nasz¹ grafikê na materia³y. Wycinamy grafikê z folii na ploterze i usuwamy pozosta³oœci. Nastêpnie transferujemy obraz na tkaninê i stosujemy odpowiednie ustawienia temperatury oraz si³y nacisku, aby uzyskaæ po¿¹dany efekt. Przy wyborze folii nale¿y zwróciæ uwagê na jaki materia³ mo¿e byæ nanoszona. Wiêkszoœæ folii w ofercie L-Shop-Team mo¿na stosowaæ na bawe³nê, poliester lub ich mieszankê.

Tekstylia do znakowania oraz folie dostêpne s¹ w sklepie online: www.ksiazkawyboru.pl

www.l-shop-team.pl