Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Kubek po którym piszesz jak po tablicy!

29.08.2017

Trend na stosowanie popularnej Tablicówki trwa w najlepsze. Coraz czêœciej stosowany jest przez architektów wnêtrz w domach oraz restauracjach. Pomys³ów na zastosowanie jest wiele, wiêc dlaczego nie zrobiæ nadruku tablicowego na kubku?? Taki kubek mo¿e byæ wykorzystany na wiele sposobów, nie tylko jako forma porannej komunikacji w domu lub pracy, ale tak¿e w restauracji zamiast popularnej tabliczki z napisem “rezerwacja”, podanie napoju w spersonalizowanym kubku, który jest wielokrotnego u¿ytku, czy wskazanie dedykowanego miejsca na konferencji.

Kubek z nadrukiem tablicowym jest odporny na zmywanie w zmywarkach.

Nadruk tablicowy mo¿e byæ w ró¿nych kolorach, grafiki mog¹ byæ komponowane w dowolny sposób na kubkach bia³ych oraz kolorowych.

Kubek z nadrukiem tablicowym to doskona³y pomys³ na personalizacjê, kreacjê pomys³ów czy przekazywanie wiadomoœci.

wiêcej na www.mart.com.pl