Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ksiêgarnia, jakich niewiele

19.10.2015

Czy¿ nie jest prawd¹, ¿e cz³owiek uczy siê przez ca³e ¿ycie? Ka¿dy na to pytanie odpowie twierdz¹co. Gdy w³asne doœwiadczenia i przemyœlenia czy zdobyta wczeœniej wiedza ju¿ nie wystarczaj¹, warto skorzystaæ z pomocy.


Miêdzy innymi w tym celu z pocz¹tkiem roku uruchomiona zosta³a przez GJC Inter Media – Ksiêgarnia dla Biznesu. W ofercie znajduje siê obecnie trzydzieœci pozycji ksi¹¿kowych dedykowanych g³ównie specjalistom z bran¿y, ale skorzystaæ mog¹ wszyscy.


Ta ciekawa „biblioteka” podzielona zosta³a na trzy podstawowe kategorie – Sprzeda¿, Zarz¹dzanie i Rozwój osobisty. Tak wiêc ka¿dy znajdzie w niej coœ dla siebie. Powstanie ksiêgarni ma tak¿e na celu promowanie literatury, która przyda siê w codziennej pracy, a przede wszystkim da odpowiedŸ na pytanie: jak skutecznie prowadziæ biznes? Wiedzieliœcie, ¿e dawanie jest najskuteczniejsz¹ œcie¿k¹ wiod¹c¹ do sukcesu? Polecamy bestseller Boba Burga i Johna Davida Manna – „Go-givers. Rozdawcy sprzedaj¹ wiêcej”.


Warto wiedzieæ, ¿e w ka¿dym numerze „Gifts Journal” ukazuje siê recenzja jednej z pozycji autorstwa Prezesa zarz¹du GJC Inter Media, S³awomira Giefinga, i nie inaczej jest tym razem.


Zapraszamy do ksiêgarni online na stronie www.sklep.gjc.pl.