Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ksiêga Reklamy dla wszystkich

13.12.2016

Jak co roku, do r¹k wystawców i zwiedzaj¹cych targi RemaDays Warsaw trafi Wielka Ksiêga Reklamy i Poligrafii RemaDays. To kompendium wiedzy bran¿owej, wydawane w liczbie 12 tysiêcy egzemplarzy, od lat cieszy siê du¿ym zainteresowaniem.

 

Charakter Ksiêgi polega na tym, ¿e ³¹czy w sobie zarówno zalety reklamy prasowej jak i podrêcznej bazy danych. Zaproponowany podzia³ na kategorie produktowe doskonale sprawdza siê jako Ÿród³o cennej informacji. Du¿ym atutem tego wydawnictwa jest tak¿e przejrzysta wyszukiwarka, która umo¿liwia wyszukanie danej oferty poprzez s³owa kluczowe, rodzaj bran¿y czy brandy.

 

Jak co roku Wielka Ksiêga Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2017 dystrybuowana bêdzie w torbach do wszystkich zwiedzaj¹cych. Odbior¹ j¹ Pañstwo w punkcie rejestracyjnym.

Wystawców zachêcamy do wyró¿nienia swojej oferty w tym wydawnictwie. To doskona³a okazja do wzmocnienia swojego wizerunku podczas targów RemaDays Warsaw. Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na stronie www.remadays.com