Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Królewska wizyta w Cartamundi

28.04.2016

W dniu 25 lutego, Cartamundi mia³a zaszczyt powitaæ w swojej siedzibie dwoje specjalnych Goœci, Króla i Królow¹ Belgii, w trakcie wizyty Ich Królewskich Moœci w prowincji Antwerpii.

Królewskie odwiedziny wynika³y z uznania dla ciê¿kiej pracy ca³ego zespo³u Cartamundi w³o¿onego w przekszta³cenie rodzinnego biznesu w globalnego rynkowego lidera w zakresie, kart, gier karcianych i gier planszowych – lidera, który przez ca³y czas skupia siê na swojej kluczowej roli: sprawianiu by ludzie wspólnie spêdzali czas przy dobrej zabawie.