Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Koszulki techniczne w ofercie jettStudio

26.05.2017

Dystrybutor gad¿etów elektronicznych, parasoli i odzie¿y reklamowej, firma jettStudio prezentuje koszulki sportowe ROLY.
 

Bogaty asortyment wygodnej odzie¿y sportowej a wœród nich dwa podstawowe modele koszulek technicznych – CA0425 MONTECARLO i CA0450 CAMIMERA. Koszulki wykonane z oddychaj¹cej tkaniny idealnej do wszelkiej aktywnoœci fizycznej. Wykorzystywane zarówno jako indywidualna odzie¿ sportowa, jak równie¿ podczas masowych imprez promocyjnych. Modele dostêpne w wersji mêskiej, damskiej a tak¿e dzieciêcej. Szeroka gama kolorystyczna (³¹cznie 17 kolorów). Materia³: 100% poliestru.

Koszulki posiadaj¹ usuwaln¹ metkê, dziêki czemu mo¿na stworzyæ w³asn¹ liniê odzie¿y. Przeznaczone do znakowania metod¹ sublimacji.

Pe³na oferta dostêpna na stronie dystrybutora: www.jettstudio.pl