Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Korony Reklamy

29.11.2016

Rozpoczê³o siê zbieranie zg³oszeñ do presti¿owego konkursu organizowanego ju¿ po raz czternasty przez Targi RemaDays i Program Solidni w Biznesie.

 

Korony Reklamy to wyj¹tkowy konkurs, nagradza on bowiem firmy, które uznane s¹ przez bran¿e za godne polecenia i rekomendowane do wspó³pracy.

 

Konkurs wy³ania laureatów w czterech kategoriach:

  • Producent Upominków Reklamowych
  • Importer Upominków Reklamowych
  • Out&InDoor
  • Technology

 Nagroda ta jest wyznacznikiem jakoœci i wysokich standardów pracy nagrodzonej firmy.
 

Zapraszamy wystawców i cz³onków programu Solidni w Biznesie do skorzystania z okazji do zdobycia tej presti¿owej nagrody.

 

Wiêcej o konkursie na stronie www.remadays.com w zak³adce KONKURSY.