Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Korony Reklamy 2016 wrêczone

03.03.2016

Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw to œwietna okazja na wyró¿nienie oraz promocjê najlepszych firm w jej poszczególnych sektorach. Do tego celu s³u¿y odbywaj¹cy siê Konkurs „Korony Reklamy”, który rozpocz¹³ siê 17 listopada 2015 i przeprowadzany jest przez firmê GJC Inter Media – organizatora targów RemaDays Warsaw 2016 oraz przez Program SWB – Solidni w Biznesie.

Uprawnionymi do wziêcia udzia³u w rywalizacji byli Wystawcy XII edycji targów RemaDays 2016 oraz Partnerzy Programu SWB – Solidni w Biznesie. G³osowanie odby³o siê w styczniu 2016 za poœrednictwem unikalnych linków rozes³anych do firm z bran¿y, a fina³ konkursu i wrêczanie nagród nast¹pi³o podczas targów RemaDays.

W kategorii Producent upominków reklamowych:

I miejsce: Jaguar Tomasz Chwi³owicz
II miejsce: Maxim Zbigniew Kaczor
III miejsce: badge4u Wojciech Paw³owski

Wyró¿nienia:

USB System
– CiTRON
– DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS

W kategorii Importer upominków reklamowych:

I miejsce: AXPOL Trading Sp. z o.o. Sp. k.
II miejsce: Macma Polska Sp. z o.o.
III miejsce: ASGARD Sp. z o.o.

Wyró¿nienia:

– Texet Poland Sp. z o.o.
– EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW
– Midoceanbrands
– PF CONCEPT

W kategorii Out&Indoor:

I miejsce: Adsystem Sp. z o.o.
II miejsce: Mitko Sp. z o.o.
III miejsce: Ultima Displays

Wyró¿nienia:

– NOEX Sp. z o.o.
– Studio55 Sp. z o.o.
– Kento

W kategorii Technology:

I miejsce: Drukomat.pl
II miejsce: Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
III miejsce: SICO POLSKA

Wyró¿nienia:

– AGAWA.PL SP. Z O.O.
– Grawerton ARGO S.A.
– COLOP Polska Sp. z o.o.