Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Kontynuacja wspó³pracy marki D.A.D z Polskim Zwi¹zkiem ¯eglarskam

23.05.2014

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e dystrybuowana przez Texet Poland marka odzie¿y D.A.D Sportswear ponownie zosta³a wybrana na dostawcê odzie¿ dla Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego. O decyzji zawa¿y³ profesjonalizm dotychczasowej obs³ugi oraz wysoka jakoœæ dostarczanych przez nasz¹ firmê produktów, które usatysfakcjonowa³y zawodników i w³adze PZ¯. Bardzo nas cieszy, ¿e dostarczane przez nas uniformy s¹ równie chêtnie noszone na oficjalnych wydarzeniach, co w ¿yciu prywatnym.

Rozpoczêta w 2013 roku wspó³praca bêdzie wiêc kontynuowana w kolejnych latach, a dotychczas stworzona dla Reprezentacji Polski kolekcja, rozszerzona o kolejne elementy (kurtka Crosscut – widoczna na zdjêciach, wizytowa koszula oraz spodenki Sandstone).

Wszystkie elementy tej niezwyk³ej kolekcji, ozdobionej logiem PZ¯ i God³em Polski, s¹ do nabycia w regularnej ofercie TEXET Poland, mo¿na je te¿ znaleŸæ w profesjonalnych sklepach ¿eglarskich. To wspania³y pomys³ na prezent dla mi³oœników ¿eglarstwa lub na stylowy uniform dla pracowników na tematyczny wyjazd integracyjny.

Cieszymy siê z kontynuacji wspó³pracy a zawodnikom ¿yczymy dalszych sukcesów.