Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Konkursy targowe RemaDays 2018

07.12.2017

Do 14. edycji jednych z najwiêkszych targów reklamowych na œwiecie RemaDays Warsaw pozosta³y ju¿ 2 miesi¹ce. Targi, podobnie jak w tym roku, odbêd¹ siê w halach PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszaw¹.

Rozpoczê³y siê zg³oszenia do konkursów organizowanych podczas RemaDays Warsaw 2018. W najbli¿szej edycji targów poznamy laureatów w 5 konkursach:
– Gifts of the Year
– Catalogue of the Year
– Korony Reklamy
– The Prize for Innowations
– POS of The Year (NOWY KONKURS)

Rozstrzygniêcia konkursowe nastapi¹ podczas 14. edycji RemaDays Warsaw. Szczegó³y dotycz¹ce zg³oszeñ oraz sposobów g³osowania znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej targów.

 

www.remadays.com