Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Konkurs Korony Reklamy 2017 rozstrzygniêty

21.02.2017

Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw to œwietna okazja na wyró¿nienie oraz promocjê najlepszych firm w jej poszczególnych sektorach. Do tego celu s³u¿y odbywaj¹cy siê Konkurs „Korony Reklamy”, który rozpocz¹³ siê 17 listopada 2016 i przeprowadzany jest przez firmê GJC Inter Media – organizatora targów RemaDays Warsaw 2017 oraz przez Program SWB – Solidni w Biznesie.

 

Uprawnionymi do wziêcia udzia³u w rywalizacji byli Wystawcy XIII edycji targów RemaDays 2017 oraz Partnerzy Programu SWB – Solidni w Biznesie. G³osowanie odby³o siê w styczniu 2017 za poœrednictwem unikalnych linków rozes³anych do firm z bran¿y.

 

Wrêczenie statuetek i wyró¿nieñ dla najlepszych firm z bran¿y odby³o siê podczas targów RemaDays Warsaw 2017, w dniach 15-17 lutego 2017 r.

 

W kategorii Producent upominków reklamowych:

I miejsce: Wilk Elektronik S.A.
II miejsce: Jaguar Tomasz Chwi³owicz
III miejsce: Maxim

Wyró¿nienia:
– Badge4U
– S³odkie Upominki Ryszard Garmada
– USB System

 

W kategorii Importer upominków reklamowych:

I miejsce: Asgard Sp. z o.o.
II miejsce: Macma Polska Sp. z o.o.
III miejsce: AXPOL Trading Sp. z o.o. Sp. k.

Wyró¿nienia:
– Texet Poland Sp. z o.o.
– EASY GIFTS Sp. z o. o.
– MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O.

 

W kategorii Out&Indoor:

I miejsce: Tent Grupa Sp. z o.o.
II miejsce: Adsystem
III miejsce: Ultima Displays Sp. z o.o.

Wyró¿nienia:
– NOEX Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k.
– Tent Balony
– Kento

 

W kategorii Technology:

I miejsce: AGAWA.PL SP. Z O.O.
I miejsce: COLOP Polska
III miejsce: Grawerton ARGO S.A.

Wyró¿nienia:
– INTEGART SP. Z O.O.
– Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
– DKS