Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Koniec z ciê¿k¹ torb¹ podczas RemaDays 2018. Wyœlij paczkê

11.12.2017

Podczas targów RemaDays Warsaw bêdzie mo¿liwoœæ skorzystania z us³ugi pakowania materia³ów pozyskanych w czasie targów oraz wysy³ki kurierskiej lub pocztowej.

 

Cena za przesy³kê do 30 kg tylko 17,50 z³.

 

OdwiedŸ punkt obs³ugi Kurier BTL Logistik – stoisko B1 w hali E oraz C1 w hali F.