Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Konferencja PIAP w Krajowej Izbie Gospodarczej ju¿ we wrzeœniu! „6 najwiêkszych barier dla rozwoju biznesu” – Zapraszamy!

07.09.2015

Konferencja PIAP w Krajowej Izbie Gospodarczej ju¿ we wrzeœniu!
„6 najwiêkszych barier dla rozwoju biznesu” – Zapraszamy!


G³ównym celem konferencji PIAP w Krajowej Izbie Gospodarczej jest pokazanie barier, jakie napotykaj¹ przedsiêbiorcy w swojej codziennej dzia³alnoœci z naciskiem na bran¿ê reklamow¹. Jest to kolejna okazja, ¿eby uœwiadomiæ wielkoœæ problemu wprowadzenia ograniczeñ dla bran¿y artyku³ów promocyjnych w postaci limitów na nieodp³atne przekazanie prezentów o ma³ej wartoœci osobom trzecim. PIAP ju¿ nie pierwszy raz próbuje wp³yn¹æ na zmianê prawa dotycz¹cego limitów. Konferencja ma tak¿e na celu promocjê bran¿y artyku³ów reklamowych oraz Izby. Z tego te¿ wzglêdu na spotkanie zostan¹ zaproszeni dziennikarze oraz przedstawiciele poszczególnych Ministerstw a tak¿e osoby dzia³aj¹ce w bran¿y. Termin konferencji zosta³ ustalony na 22 wrzeœnia br.


Na temat konferencji rozmawiamy z Edyt¹ Lisowsk¹, Cz³onkiem Zarz¹du PIAP, dyrektor zarz¹dzaj¹c¹ Eblis B&L- kieruj¹ca grup¹ robocz¹ zajmuj¹c¹ siê konferencj¹.


Co PIAP chce osi¹gn¹æ przez organizacjê konferencji?


Chcemy zwróciæ uwagê na bariery i problemy, z którymi borykaj¹ siê przedsiêbiorcy w rozwoju swojego biznesu. Szczególnie z uwzglêdnieniem dzia³añ zwi¹zanych z podniesieniem limitów na zakup upominków reklamowych.


 Jakie bariery i ograniczenia rozwoju firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych bêd¹ poruszane podczas konferencji?


Program konferencji skupia siê wokó³ 6 g³ównych barier. Pierwsza to skomplikowane ustawodawstwo. Ustawa o podatku VAT by³a nowelizowana kilkaset razy. Wprowadzona w kwietniu 2011 r. zmiana dotycz¹ca nieodp³atnie przekazywanych towarów utrudni³a realizacjê wczeœniej zaplanowanych zleceñ. Codziennie wielu przedsiêbiorców pope³nia przestêpstwa, bo nie jest w stanie nad¹¿yæ nad zmianami. Tylko te najwiêksze lub najbardziej medialne s¹ podawane do publicznej wiadomoœci.


Kolejna kwestia to ró¿norodna interpretacja przepisów podatkowych. Urzêdy skarbowe z dwóch miast przylegaj¹cych obok siebie pos³uguj¹ siê ró¿n¹ interpretacj¹ tego samego przepisu a uzyskanie interpretacji trwa 3 miesi¹ce pod warunkiem, ¿e prawid³owo sformu³uje siê zapytanie.


Poruszymy tak¿e problem ograniczeñ w kosztach, braku mo¿liwoœci zaliczenia kosztów np. delegacji czy hoteli, limitów wydatków na prezenty i materia³y s³u¿¹ce do reprezentacji firmy, które s¹ w wielu przypadkach codziennym narzêdziem pracy.


Kolejne bariery to: biurokracja – w kontekœcie np. skomplikowanych wniosków unijnych oraz brak wsparcia polskich eksporterów – polskie firmy nie maj¹ w zasadzie ¿adnego wsparcia od rz¹du.  I w koñcu temat przetargów. Kryterium cenowe zabija rozwój firm. Dotyczy to ka¿dej firmy. Ponadto czas jaki poœwiêcaj¹ urzêdnicy na sformu³owanie nie zawsze logicznych specyfikacji czêsto jest czasem marnowanym przez dwie strony przetargu : czas na tworzenie i potem dopytywania.


Dlaczego zmiana limitów na nieodp³atne przekazanie prezentów o ma³ej wartoœci osobom trzecim jest taka wa¿na dla ca³ej bran¿y?

 

Nie od dziœ wiadomo jaka jest nasza reakcja w momencie, gdy otrzymujemy prezent. Odczuwamy radoœæ, zadowolenie, zdziwienie, zaskoczenie. Podarunki nios¹ za sob¹ równie¿ rodzaj zobowi¹zania. Obdarowywany czuje siê zobowi¹zany i czêœciej siêga po produkty czy us³ugi darczyñcy, pamiêta o nim, staje siê bardziej lojalny. Nie zapominajmy o zaszczepianiu w œwiadomoœci odbiorców naszej marki, któr¹ obrendowane s¹ upominki reklamowe zw³aszcza te, po które siêgamy codziennie. Czar czmycha gdy to coœ to gad¿et bardzo niskiej jakoœci lub kompletnie nie dopasowany targetowo b¹dŸ gdy wrêczaniu towarzyszy wype³nianie dokumentów, formularzy i innych zwi¹zanych opodatkowaniem prezentu. Nie zapominajmy równie¿, ¿e podniesienie limitów to realne wp³ywy do bud¿etu Pañstwa i wiêksze obroty ca³ej bran¿y reklamowej a co za tym idzie wiêksze podatki.


Jak firmy z grona PIAP mog¹ w³¹czyæ siê w konferencjê?


Firmy z grona PIAP mog¹ nie tylko uczestniczyæ w dyskusji ale równie¿ przedstawiæ swoje codzienne przyk³ady z ¿ycia wziête w postaci barier jakie napotykaj¹ w trakcie prowadzenia dzia³alnoœci.


Program Konferencji:


10:30-11.00 Rejestracja uczestników
11:00 -11.15 Powitanie uczestników i rozpoczêcie konferencji

11:15-11.30 Wrêczenie Medali 25-lecia KIG dla przedstawicieli bran¿y artyku³ów promocyjnych
11:30 -12.00 Debata PIAP „6 najwiêkszych barier dla rozwoju biznesu”
12:00 -12.40 Pytania do uczestników debaty

12:45 Poczêstunek
13:30 Zakoñczenie konferencji i po¿egnanie goœci


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJÊ – WERSJA ONLINE

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 150 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426