Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Kolorowe piecz¹tki flashowe COLOP EOS

25.09.2015

Kolorowe piecz¹tki flashowe COLOP EOS
– nowa, bardziej elastyczna oferta

Firma COLOP wzbogaci³a ofertê piecz¹tek EOS zapewniaj¹c jeszcze wiêksz¹ elastycznoœæ zamówieñ. Obecnie, ju¿ od jednej sztuki mo¿na zamówiæ piecz¹tkê flashow¹ w jednym z trzech wybranych kolorów: czerwonym, niebieskim lub szarym. Zmieniona oferta obejmuje wiêkszoœæ modeli, zarówno tych standardowych jak równie¿ tych o nietypowych kszta³tach: okr¹g³ych, kwadratowych, czy pod³u¿nych. Kolory zosta³y tak dobrane aby mog³y odpowiadaæ ró¿nym gustom i ka¿demu zapotrzebowaniu. £atwiej jest dopasowaæ kolor obudowy do reklamy zamieszczonej na powierzchni piecz¹tki. W przypadku, gdy na biurku znajduje siê wiele piecz¹tek, kolor u³atwia szybkie wyszukanie tej w³aœciwej, co przyspiesza pracê i pozwala unikn¹æ pomy³ek. Zmiana jest wynikiem wielu zapytañ kierowanych do firmy COLOP, dlatego jej obecna forma to idealne dopasowanie do obecnych potrzeb u¿ytkowników piecz¹tek.

 

Pe³na oferta dostêpna na colop.pl.