Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Kolekcja SUBLIMA w ofercie jettStudio

06.07.2017

Importer artyku³ów reklamowych firma jettStudio prezentuje kolekcjê odzie¿y SUBLIMA hiszpañskiego producenta ROLY. W kolekcji znajdziemy zarówno koszulki mêskie, damskie i dzieciêce, jak równie¿ bluzy, czy wielofunkcyjne buffy. Wszystkie modele wykonane s¹ z poliestru przypominaj¹cego w dotyku bawe³nê (cotton touch) i przeznaczone s¹ do znakowania metod¹ sublimacji.

Kolekcja dostêpna jest w sta³ej ofercie dystrybutora. Do koñca sierpnia obowi¹zuj¹ specjalne ceny na wybrane produkty.

Pe³na oferta dostêpna na stronie dystrybutora: www.jettstudio.pl