Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Kolekcja Regatta Professional – nowoœci w ofercie Falk&Ross

12.10.2017

Falk&Ross jako lider tekstyliów promocyjnych co roku przygotowuje nowoœci, które nie tylko spe³ni¹ oczekiwania konsumentów, ale równie¿ ich pozytywnie zaskocz¹. Z ca³¹ pewnoœci¹ do takich produktów nale¿y nowa linia marki Regatta z serii Professional.

W sklepie internetowym Falk&Ross znajdziecie Pañstwo ju¿ a¿ 5 nowoœci z tej serii, które bêd¹ na bie¿¹co uzupe³niane o kolejne pozycje.

Wœród produktów, znajduj¹ siê unikatowe kurtki Evander II oraz Marauder II,
 które s¹ wodoodporne (10 000mm) oraz oddychaj¹ce, a dodatkowo posiadaj¹ odblaskowe panele dystansowe które znacznie zwiêkszaj¹ widocznoœæ.  

Innymi nowoœciami w portfolio firmy s¹ wykonane ze 100% poliestru wysokiej jakoœci X-Pro Powergrid, X-Pro Triode. Kurtki maj¹ kaptur, regulowane mankiety oraz dó³ kurtki . S¹ wiatrochronne i bardzo wytrzyma³e. Dostêpne w kilku wersjach kolorystycznych.

Poni¿ej prezentujemy pe³n¹ listê nowoœci Regatta Professional, która jest ju¿ dostêpna w sklepie internetowym Falk&Ross: