Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Kolekcja odzie¿y moro w ofercie jettStudio

22.08.2017

Importer gad¿etów reklamowych firma jettStudio prezentuje odzie¿ oraz akcesoria z kolekcji NATURE STREET marki ROLY.

Wzór moro wykorzystywany tradycyjnie jako barwy ochronne na mundurach wojska i s³u¿b bezpieczeñstwa sprawdza siê z powodzeniem jako element odzie¿y reklamowej. Znajdziemy go równie¿ w szerokiej ofercie upominków reklamowych firmy jettStudio.

Na kolekcjê NATURE STREET marki ROLY sk³adaj¹ siê zarówno koszulki z krótkim i d³ugim rêkawem, bluzy, jak równie¿ polary i kurtki wiatrówki. Odzie¿ dostêpna jest w kolorze moro zielony, natomiast same koszulki i bluzy dostêpne s¹ dodatkowo w odcieniu szarym. Ubrania z kolekcji sprawdzaj¹ siê idealnie podczas spacerów i wêdrówek po szlaku. Zestaw odzie¿y uzupe³niono o takie akcesoria, jak plecak oraz czapkê z daszkiem, równie¿ dostêpne w kolorze moro zielony. Modele odzie¿y dostêpne s¹ w wersji mêskiej i damskiej. Posiadaj¹ dodatkowo usuwalne metki.

Pe³na oferta dostêpna na stronie dystrybutora: www.jettstudio.pl