Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Kolekcja GOOD GIFTS. Nowoœci od Fortress Gifts

12.05.2014

Kolekcja GOOD GIFTS. Nowoœci od Fortress Gifts

 

Fortress Gifts, dostawca produktów promocyjnych dla potrzeb akcji promocyjnych, gad¿etów korporacyjnych i eventów przygotowa³ nowoœæ w swojej ofercie. To KOLEKCJA GOOD GIFTS, wyj¹tkowych gad¿etów, które wyró¿nia DESIGN. Po³¹czenie ciekawej formy z praktycznym zastosowaniem. Kolekcja prezentuje gad¿ety w grupach m. in.: akcesoria kuchenne, gad¿ety do szko³y, torby zakupowe oraz oferta dla us³ug.

 

Kolekcja specjalna GOOD GIFTS sygnowana przez Fortress Gifts, powsta³a z pasji do gad¿etów, doœwiadczenia, a tak¿e potrzeb rynku.

 

Fortress Gifts zaproponowa³ gad¿ety w grupach: m.in. Akcesoria Kuchenne, Gad¿ety do szko³y, Torby zakupowe oraz ofertê specjaln¹ dla us³ug. W kolekcji GOOD GIFTS znajd¹ siê równie¿ propozycje gad¿etów dla dzieci.

 

Ga­d¿ety wy­ró¿­nia de­sign oraz bar­dzo do­bre do­bra­nie ma­te­ria­³ów. Mocna, ener­ge­tyczna ko­lo­ry­styka i ja­koœæ wy­koñ­cze­nia pod­kre­œlaj¹ cha­rak­ter pro­duk­tów promocyjnych. Takie ga­d¿ety po­bu­dzaj¹ i za­chê­caj¹ do kre­atyw­no­œci oraz twór­czego dzia­³a­nia, in­spi­ruj¹. Do­bry de­sign przed­mio­tów co­dzien­nego u¿ytku ma na nas po­zy­tyw­nie od­dzia­³y­wa­nie, które warto wykorzystaæ.

 

For­tress Gi­fts de­dy­kuje Ko­lek­cjê GOOD GI­FTS dla bran¿y FMCG, wy­daw­nictw, pro­du­cen­tów sprzêtu AGD oraz jako ga­d¿ety kor­po­ra­cyjne czy ga­d¿ety dla even­tów ró¿­nych firm.

 

 

Informacja o Fortress Gifts:

 

Fortress Gifts specjalizuje siê w przygotowaniu artyku³ów promocyjnych dla kampanii gad¿etowych, dla potrzeb organizacji eventów czy gad¿etów korporacyjnych.

 

£¹czy trendy w produktach promocyjnych z wiedz¹, kilkunastoletnim doœwiadczeniem na rynku, kontaktami handlowymi, wysokimi umiejêtnoœciami w zakresie importu, logistyki i finansowania kontraktów.

 

Fortress Gifts do­star­cza ar­ty­ku³y pro­mo­cyjne w pe³ni od­po­wia­da­j¹ce po­trze­bom swo­ich Klien­tów. Kre­atywne, nieszablonowe podejœcie pozwala na indywidualne dopasowanie upominku reklamowego, koresponduj¹cego z dzia³alnoœci¹ firmy i jej produktami. Fortress Gifts za­pew­nia rów­nie¿ do­radz­two i wspar­cie w pro­ce­sie two­rze­nia i realizacji kam­pa­nii promocyjnej.

 

Fortress Gifts cieszy siê zaufaniem uznanych firm sektora FMCG, miêdzy innymi takich, jak: Unilever, Kompania Piwowarska, Danone, Nutricia, Terravita, L’oreal, Maspex, Coty, Lubella czy Coca-Cola.

 

Dotychczasowymi hitami okaza³y siê dostarczane przez Fortress Gifts pacynki i puzzle wspieraj¹ce sprzeda¿ produktów marki BoboVita, magiczne kubki Terravita bêd¹ce upominkiem œwi¹tecznym dla Klientów marki oraz bajkowe lunchboxy Rama, ciesz¹ce siê uznaniem w ca³ej Europie, czy maskotki Ma³e G³ody, towarzysz¹ce promocji sprzeda¿y serków Danio.

 

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów Fortress Gifts poszerzy³ swoj¹ ofertê o nowe grupy produktowe. Ma³y sprzêt AGD to pierwsza z nowych propozycji, odpowiednia dla Klientów poszukuj¹cych produktów, które wspomog¹ spontaniczne akcje sprzeda¿owe. Druga grupa to tekstylia, w których imporcie Fortress Gifts ma wieloletnie doœwiadczenie. W szczególnoœci ofertê stanowi¹ T-shirty, do wykorzystania jako gad¿et w akcjach promocyjnych lub jak element ubioru pracowników firmy. Nowoœci¹ jest równie¿ bi¿uteria reklamowa jako atrakcyjny upominek promocyjny.

 

 

www.fortressgifts.pl
www.facebook.com/FortressGifts

www.fortressgifts.pl/katalogi/pluszaki.htm