Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Kolejny nowy automat do sitodruku w firmie WIB

10.03.2017

 

W lutym do parku maszynowego firmy WIB z Bia³egostoku do³¹czy³ kolejny nowoczesny automat do sitodruku Vector, który mo¿na by³o obejrzeæ na stoisku firmy Anatol podczas Targów Reklamy Rema Days 2017.

Dodatkowym atutem maszyny jest mo¿liwoœæ bezproblemowej zmiany palet, wiêc nasi klienci bêd¹ mieli krótszy czas oczekiwania na wykonane próby i nak³ady.

W tym roku WIB obchodzi 25-lecie firmy, wiêc bêdzie to dodatkowy impuls do wprowadzenia wielu pozytywnych zmian.