Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Kolejne bestsellery w dostawie 24H od Falk&Ross!

20.04.2015

Oferta produktów Falk&Ross w dostawie 24H powiêksza siê jeszcze bardziej. Wszystko na skutek kolejnego zwiêkszenia stanów magazynowych firmy w Balicach.

 

G³ówny nacisk po³o¿ony jest na artyku³y najbardziej popularne i spoœród bogatej oferty ok. 1700 produktów wybrane zosta³y w³aœnie te, które ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem wœród klientów.

 

Obecnie dostêpne w dostawie 24H produkty marek SG, Gildan, Fruit of the Loom, B&C oraz Bags by Jassz zostan¹ uzupe³nione o kolejne modele. Ponadto pojawi¹ siê zupe³nie nowe marki, jak Result, Russell czy Beechfield!

 

Jedno jest pewne – Klienci otrzymaj¹ swoje zamówienie jeszcze szybciej!

 

T-shirty, bluzy, kurtki a mo¿e softehelle? Wszystko stanie siê jasne ju¿ wkrótce, gdy nowe produkty znajd¹ siê w magazynie!

 

www.falk-ross.eu