Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Kolejna nowoϾ w WEST Polska

12.10.2017

Obietnica dotrzymana!
Zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹ rozszerzamy gamê „Neutral” czyli produktów bez wszytej metki marki/producenta.
Przypominamy, ¿e rozwi¹zanie to, oprócz mo¿liwoœci znakowania odzie¿y wed³ug potrzeby, daje Pañstwu du¿¹ swobodê w skalkulowaniu w³asnej, korzystnej mar¿y poniewa¿ nie pozwala Waszym klientom porównywaæ cen z pomoc¹ wyszukiwarki internetowej.

W naszej gamie NEUTRAL znajdziecie Pañstwo tylko produkty Premium w bardzo  konkurencyjnych cenach! Oprócz 3 t-shirtów 190gr z bawe³ny czesanej (dostêpnych w 11 kolorach) i 2 mikro-polarów antypilingowych (dostêpnych w 5 kolorach)  do gamy tej do³¹czamy obecnie Softshell trzywarstwowy z parametrem 8000/1000 o wygodnym i dobrze chroni¹cym kroju, dostêpny w 7 rozmiarach (od XS do 3XL).

Informujemy jednoczeœnie, ¿e ju¿ niebawem dostawa naszych polarów NEUTRAL. Pierwszy kontener spodziewany jest przed 20 paŸdziernika a nastêpny oko³o 11 listopada.

Zamówienia i wiêcej informacji na naszej stronie www.keyaeurope.pl