Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Kolejna marka w ofercie firmy EXPEN

13.01.2014

Kolejna marka w ofercie firmy EXPEN

 

Firma EXPEN – dystrybutor na rynku b2b amerykañskiej marki Sheaffer oraz brytyjskiej marki True Utility wprowadza do swojej oferty kolejny brand. Od stycznia 2014 roku EXPEN jest wy³¹cznym dystrybutorem szwajcarkiej marki Premec na rynku b2b w Polsce. Firma Premec jest producentem d³ugopisów Chalk. D³ugopisy s¹ produkowane w fabryce w Szwajcarii i posiadaj¹ s³ynny symbol krzy¿a na przycisku w³¹czaj¹cym d³ugopis. Wystêpuj¹ w 12 podstawowych kolorach (istnieje mo¿liwoœæ produkcji pod dowolny kolor pantone przy wiêkszych iloœciach).