Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Klient koñcowy vs upominki reklamowe – wyniki V edycji badania PIAP

19.07.2016


Upominki reklamowe dogoni³y Internet, jakoœæ jest silnym kryterium wyboru materia³ów promocyjnych a a¿ 91,43% badanych wykorzystuje upominki do kszta³towania pozytywnego wizerunku swoich marek – to najwa¿niejsze wniosku z badania postrzegania artyku³ów reklamowych przez klienta koñcowego, przeprowadzonego w tym roku po raz pi¹ty przez Polsk¹ Izbê Artyku³ów Promocyjnych.


Pytania zwi¹zane z postrzeganiem upominków reklamowych przez klientów koñcowych s¹ jednymi z kluczowych w diagnozowaniu rozwoju rynku i jego przysz³oœci. W koñcu to popyt decyduje o poda¿y. ¯eby pomóc Cz³onkom w podejmowaniu strategicznych decyzji Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych co roku bada rynek i potrzeby klientów koñcowych w odniesieniu do upominków reklamowych. V badanie postrzegania artyku³ów promocyjnych przynios³o szereg ciekawych wniosków, które pokazuj¹, ¿e rynek z roku na rok siê zmienia, a upominki reklamowe rosn¹ w si³ê.


W reklamie stabilnie

Pierwszym pozytywnym faktem jest to, ¿e wydatki na reklamê rosn¹ – 60% firm deklaruje wzrost wydatków, podczas gdy spadek zapowiada tylko 5,71%. Wielkoœæ bud¿etów na dzia³ania BTL (art. promocyjne, programy lojalnoœciowe, druk) jest dosyæ zró¿nicowania, a wynika to z tego, ¿e grupa respondentów by³a bardzo ró¿norodna. Najwiêksze, bo powy¿ej 100 tysiêcy z³otych, bud¿ety przeznaczone w 2016 roku na dzia³ania BTL deklaruje 17,14% badanych, bud¿ety od 20 tys. do 50 tys. z³ zak³ada 20% respondentów a kwoty od 10 tys. z³ do 20 tys. z³ wyda na reklamê BTL 22,86% marketerów.


Upominki dogoni³y Internet!

Internet od lat œwiêci triumfy w marketingowych bud¿etach, z uwagi na korzystn¹ relacjê skutecznoœci do ceny. W ubieg³ym roku a¿ 63,41% badanych wskaza³o Internet jako dominuj¹ce medium w swoich dzia³aniach promocyjnych. Rok 2016 przyniós³ ogromny prze³om – upominki reklamowe w wyborach marketerów stanê³y na ró¿norzêdnym podium z Internetem, w kategorii korzystnej relacji skutecznoœci do ceny. 37,14% osób odpowiedzialnych za wydatki reklamowe w firmach uzna³o upominki promocyjne za najskuteczniejszy i zarazem najtañszy noœnik reklamy. Dok³adnie tyle samo procent badanych opowiedzia³o siê za Internetem. Jest to niezwyk³y wynik, które pokazuje zmieniaj¹ce siê trendy w reklamie i rosn¹c¹ pozycjê artyku³ów promocyjnych. Wzros³a tak¿e ogólna ocena efektywnoœci upominków reklamowych – a¿ 82,86% marketerów ceni ich skutecznoœæ w dzia³aniach promocyjnych (w ub. roku 70,73%). A¿ 91,43% badanych wykorzystuje upominki reklamowe do kszta³towania pozytywnego wizerunku swoich marek, podczas gdy w ubieg³ym roku za upominkami w tym kontekœcie opowiedzia³o siê 82,93% badanych. To prawie dziesiêcioprocentowy wzrost popularnoœci artyku³ów promocyjnych w skali jednego roku!

 

Jakoœæ rz¹dzi!

Pozytywnym faktem jest, ¿e a¿ 74,29% badanych przez PIAP deklaruje, ¿e kupuje upominki reklamowe z wyprzedzeniem. Zamówienia „last minute” od lat s¹ bol¹czk¹ bran¿y reklamowej. Badania pokazuj¹ tak¿e, ¿e zmieni³y siê kryteria wyboru upominków reklamowych. W pytaniu wielokrotnego wyboru a¿ 71,43% respondentów uzna³o jakoœæ, jak kluczowy wskaŸnik wyboru artyku³ów promocyjnych! To wzrost w stosunku do ubieg³ego roku, kiedy to 68,29% wybra³o „jakoœæ” jako g³ówne kryterium w podejmowaniu decyzji zakupowych. Co ciekawe w tym roku, a¿ 57,14% opowiedzia³o siê za wygl¹dem upominków reklamowych, 57,14% za ich funkcjonalnoœci¹ i tylko 51,43% badanych wskaza³o na cenê, jako determinantê wyboru. Wyniki pokazuj¹ pozytywne zmiany w œwiadomoœci klientów, którzy w dobrej jakoœci, wygl¹dzie i funkcjonalnoœci upominków reklamowych widz¹ skutecznoœæ w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy.

Dziêki regularnie prowadzonym przez PIAP badaniom widaæ, jak determinanty wyboru upominków zmienia³y siê na przestrzeni lat: w 2014 roku najwa¿niejszym faktorem by³a jeszcze cena, natomiast od dwóch lat kryterium jakoœci produktu niezmiennie œwiêci triumfy.


Jak kupuj¹ Klienci

Klienci koñcowi najczêœciej wybieraj¹ torby i opakowania (48,57%), artyku³y biurowe (45,71%), kalendarze (45,71%) oraz foldery i ulotki (42,86%).

Wydarzeniami, które najczêœciej aktywizuj¹ do zamawiania upominków reklamowych s¹ Œwiêta (62,86%), targi (54,29%), oraz chêæ obdarowania kontrahentów (48,57%). To w³aœnie kontrahenci s¹ najczêœciej odbiorcami upominków reklamowych (85,71%), rzadziej pracownicy (42,86%).

A¿ 54,29% marketerów wybiera artyku³y promocyjne pochodz¹ce z Polski, dla 31,43% badanych kryterium miejsca pochodzenia produktu nie ma znaczenia.

Firmy z bran¿y reklamowej powinny zainwestowaæ g³ównie w dzia³ania internetowe, bo to g³ównie tam w³aœnie klienci koñcowi poszukuj¹ ofert (74,29%), korzystaj¹ tak¿e z rekomendacji (48,57%) oraz posi³kuj¹ siê katalogami (40%).


To ju¿ pi¹te badanie PIAP

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych przeprowadzi³a badanie postrzegania upominków reklamowych przez klienta koñcowego ju¿ po raz pi¹ty. – Regularnie prowadzone badania pozwalaj¹ wychwyciæ tendencje rynkowe, które jak widaæ, ci¹gle siê zmieniaj¹ – mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP – Obserwowanie tych tendencji jest niezwykle wa¿ne dla naszych cz³onków i firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych, poniewa¿ jest niejako kompasem pomagaj¹cym podejmowaæ decyzje. Jako Izba chcemy prowadziæ dzia³ania badawcze pomagaj¹ce w kreowaniu bran¿y i trafnym prognozowaniu trendów w reklamie.

 

Badanie PIAP zosta³o przeprowadzone w okresie maj-czerwiec 2016 za poœrednictwem systemu ankietowego paxonta.com. Skierowane by³o do klientów koñcowych przede wszystkim dyrektorów dzia³ów marketingu, osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za bud¿ety reklamowe zarówno du¿ych korporacji jak i ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W badaniu udzia³ wziê³o 350 respondentów.


WYNIKI V EDYCJI BADANIA PIAP 2016


 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426