Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

KeySmart Extended

22.03.2017


– Dziêki temu organizerowi na zawsze uporz¹dkujesz swoje niezorganizowane klucze.

Oryginalny design i kompaktowy rozmiar pozwala na do³¹czenie od 2 do 100 kluczy (dziêki rozszerzeniom), eliminuje efekt dzwonienia oraz ukrywa ostre krawêdzie kluczy (z¹bkami do œrodka), przez co problem dziurawych kieszeni na zawsze siê rozwi¹¿e.

Dostêpny w 8 kolorach, wykonany z wysokiej jakoœci aluminium lotniczego pozwala na personalizacjê poprzez grawer.

Mo¿liwoœæ do³¹czenia dodatków takich jak USB (3.0 16-128GB), otwieracz do butelek, Nano Klucz i wiele innych.