Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Katalog Falk&Ross 2016 jest ju¿ dostêpny!

12.01.2016


310 nowych produktów od ponad 50 wiod¹cych producentów, odœwie¿ony uk³ad i nowy styl ok³adki. Tak pokrótce mo¿na zarysowaæ to, co mo¿na znaleŸæ w Katalogu na 2016 od Falk&Ross!


Wœród nowoœci mo¿emy znaleŸæ przede wszystkim now¹ markê nakedshirt z produktami m.in. z bawe³ny organicznej oraz wiskozy. Ponadto kurtki B&C, torby BagBase oraz Bags by Jassz, czapki Beechfield, softshelle i polary marek Regatta oraz Result. Pojawi³o siê tak¿e sporo nowych produktów bardzo popularnej marki Tee Jays. Amatorzy sportu tak¿e nie bêd¹ mogli narzekaæ na niedomiar produktów do wyboru. Poza Spiro, pojawi siê kilka nowych produktów od Active by Stedman.


Katalog jest podzielony na 18 dzia³ów tematycznych, a na wstêpie znalaz³ siê dodatek informuj¹cy o nowych us³ugach firmy. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zw³aszcza stale powiêkszaj¹ce swe zasoby Centrum Logistyczne w Balicach z dostaw¹ 24h na terenie Polski. Poza bestsellerami marek Gildan, Fruit of the Loom, SG, B&C oraz Bags by Jassz, w dostawie 24h s¹ dostêpne tak¿e produkty Result Core, Russell i Beechfield!


Wiêcej informacji na www.falk-ross.eu