Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Katalog European Suppliers Book dostêpny ju¿ online

19.10.2016

Katalog reklamowy ESB stanowi¹cy podrêczn¹ bazê kontaktów jest ju¿ dostêpny w wersji online na stronie www.esbook.eu. Jeœli chc¹ Pañstwo w ³atwy i szybki sposób dotrzeæ do najbardziej aktywnych dostawców upominków reklamowych z ca³ej Europy, Europen Suppliers Book bêdzie doskona³ym wyborem!

 Katalog ESB to przede wszystkim:

  •  darmowy dostêp do bazy dostawców i producentów produktów promocyjnych z ca³ej Europy
  • rozbudowana wyszukiwarka ofert online, która w szybki sposób pozwoli Pañstwu znaleŸæ sprawdzony kontakt

  • lista nowoœci produktowych, które stanowi¹ doskona³¹ inspiracjê do prowadzenia biznesu,

  • comiesiêczny newsletter informuj¹cy o najbardziej aktualnej ofercie firm reklamowych

 

Wszystkie informacje o katalogu na www.esbook.eu

Zobacz katalog online