Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Katalog European Suppliers Book – ostatnia szansa zg³oszeñ

24.07.2017

Pi¹te wydanie katalogu European Suppliers Book coraz bli¿ej. Katalog poœwiêcony dostawcom europejskim z bran¿y reklamowej uka¿e siê ju¿ we wrzeœniu. Koniec lipca to ostatnia szansa na dosy³anie reklam.

Kolejna mo¿liwoœæ dopiero za rok. Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani baz¹ 5000 aktywnych firm z bran¿y reklamowej z Europy oraz mo¿liwoœci¹ promocji poprzez to wydawnictwo, to jest to ostatni moment na skontaktowanie siê z wydawc¹. Katalog ESB wspiera dzia³alnoœæ eksportow¹ oraz u³atwia dotarcie do dystrybutorów i agencji reklamowych z 24 krajów w Europie. Ostateczny termin przyjmowania reklam mija 28 lipca!