Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ka¿da tkanina opowiada jak¹œ historiê Russell-a

30.12.2014

Najnowszy 144-stronicowy katalog Russell zawiera mnóstwo opisów nowych produktów aktualnych w roku 2015. £¹cz¹c nowe i ju¿ funkcjonuj¹ce zdjêcia z interesuj¹cymi faktami, przydatnymi informacjami na temat produktów oraz praktycznymi stronami opisowymi, nowy katalog Russell-a kontynuuje w¹tek: „Ka¿da tkanina opowiada jak¹œ historiê”.

Bêd¹c doskona³ym przyk³adem tego, co reprezentuje Russell – jakoœci, efektów i innowacji, katalog w swojej formie i treœci stanowi nieocenion¹ pomoc w sprzeda¿y dla klientów. Przedstawiaj¹c doskona³¹ mieszankê zdjêæ lifestyle’owych, szczegó³ów i produktów, katalog stanowi obszerny przewodnik po ka¿dym ze 133 stylów marki. Zosta³y one przedstawione w oœmiu dzia³ach produktowych – koszule i koszulki, odzie¿ z dzianiny, T-shirty, koszulki polo, bluzy, polary, marynarki i spodnie/ szorty.

W ca³ej broszurze Russell przedstawia nowe style i kolory proponowane na rok 2015. Œwietna wiadomoœæ dla ka¿dego, kto potrzebuje idealnej koszulki polo jest taka, ¿e firma wypuœci³a najbardziej stylowe polo, jakiego nie mia³a jeszcze w swojej ofercie, elastyczne polo 566 z Lycr¹®, w wersji mêskiej i damskiej. Obie wersje zawieraj¹ guziki w kontrastuj¹cych kolorach, krótkie ko³nierzyki, pas tkaniny w naturalnym kolorze wzd³u¿ ramienia oraz wê¿sz¹ kieszonkê. ¯eñskiego charakteru damskiej wersji koszulki nadaje dodatkowo kieszonka z czterema guzikami.

Nowoœci¹ jest równie¿ szeroki zakres dodatkowych kolorów w koszulach typu PolyCotton Poplin o kroju klasycznym Zakres kolorów obejmuje tak¿e limonkowy i fioletowy – idealne do zastosowañ zespo³owych. Szeœæ nowych, modnych odcieni dodano równie¿ do luksusowej poliestrowo-bawe³nianej kolekcji HD T, w tym brzoskwiniowy i ¿ó³ty.

Czytelnicy z pewnoœci¹ doceni¹ porêczne dzia³y „SprawdŸ fakty”, „SprawdŸ szczegó³y” oraz „Gdzie zobaczysz je na ¿ywo” na wszystkich stronach przedstawiaj¹cych produkty, zawieraj¹cych szczegó³owe informacje, które czyta siê szybko i które s¹ przyjazne w odbiorze. „Przegl¹d asortymentu” z ty³u broszury równie¿ stanowi ³atwy w odbiorze materia³ referencyjny dotycz¹cy wszystkich produktów. „Przewodnik po kolorach” znajduj¹cy siê na wewnêtrznej stronie tylnej ok³adki przedstawia szerok¹ gamê kolorystyczn¹ Russell, obejmuj¹c¹ równie¿ modele kolorów pantone i CMYK .

Egzemplarze nowej broszury s¹ dostêpne u lokalnego dostawcy lub w wersji cyfrowej, która bêdzie równie¿ dostêpna na stronie internetowej marki.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ, odwiedzaj¹c stronê internetow¹ Russell www.russelleurope.com lub kontaktuj¹c siê z zespo³em Obs³ugi Klienta: Tel.: +49 631 35 31 877 lub na email: service@fotlinc.com