Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

K2-DESIGN oraz ART OPEN Studio Reklamy w gronie Cz³onków PIAP

16.08.2016

 

Niezmiernie mi³o powitaæ w gronie Cz³onków PIAP nowe agencje reklamowe – K2-DESIGN oraz ART OPEN Studio Reklamy. Bardzo cieszy nas fakt, i¿ coraz wiêcej agencji na rynku dostrzega potencja³ w naszej organizacji bran¿owej i widzi potrzebê zrzeszania siê i bycia jej czêœci¹mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

Przyst¹pienie do grona cz³onków PIAP-u to dla mnie jako m³odego przedsiêbiorcy na rynku us³ug poligraficznych niezwyk³e wyró¿nienie, które daje mi mo¿liwoœci bycia wœród rekomendowanych dostawców us³ug, a co za tym idzie- buduje i wzmacnia markê mojej firmy. Dostrzegam w grupie potencja³ i ¿ywiê nadziejê na silne wsparcie specjalistów z ró¿nych dziedzin reklamy, co jednoczeœnie wp³ynie na rozwój mojej firmy– mówi Joanna Wo³czyk, w³aœcicielka firmy K2-Design.


Do PIAP-u przystêpujemy, poniewa¿ mamy na uwadze w³asny rozwój a jednoczeœnie wsparcie i korzyœci p³yn¹ce z cz³onkostwa. Dlatego „razem mo¿emy wiêcej” – mówi Jacek Wiœniewski w³aœciciel Art Open Studio Reklamy.


Firma K2 Design zosta³a za³o¿ona w odpowiedzi na rosn¹c¹ potrzebê rynku, jak¹ jest wspieranie klienta w zakresie wiedzy i komunikacji bezpoœrednio z drukarniami. Dzia³aj¹c w kooperacji z innymi dostawcami us³ug i specjalistami z bran¿y, agencja œwiadczy kompleksow¹ obs³ugê poligraficzn¹ dla firm. Zadaniem firmy jest wspieranie klienta poprzez us³ugi doradcze, eksperckie w zakresie szeroko pojêtej poligrafii i marketingu, zapewniaj¹c mu profesjonaln¹ obs³ugê wœród zmieniaj¹cych siê dynamicznie trendów i technologii na rynku us³ug poligraficznych. Firma K2-Design to m³ode przedsiêbiorstwo, które tworz¹ specjaliœci z d³ugim sta¿em pracy w bran¿y, s³u¿¹c swym doœwiadczeniem pracuj¹ z pasj¹ i zaanga¿owaniem. Firma zajmuje siê obs³ug¹ klientów pod k¹tem wykonania projektów graficznych z prawid³owym przygotowaniem plików do druku oraz drukiem tych materia³ów. Œwiadczy równie¿ us³ugi w zakresie serwisów stron internetowych i sesji fotograficznych produktowych. Zajmuje siê równie¿ dystrybucj¹ gad¿etów reklamowych na rynek polski oraz wspiera rynek w zakresie dystrybucji kalendarzy. W swoim parku maszynowym mo¿e pochwaliæ siê w³asnym drukiem cyfrowym oraz us³ugami w zakresie introligatorni rêcznej.

K2-Design specjalizuje siê w realizacjach nietypowych, poza standardowych, wyró¿niaj¹cych klienta na rynku. Od 2016 roku firma rozwija sw¹ dzia³alnoœæ w dziedzinie rynku etykiet i opakowañ zbiorczych oraz indywidualizowanych. Wspiera równie¿ firmy w zakresie reklamy wielkoformatowej i pomaga w przygotowaniach na targi bran¿owe.


Art Open jest studiem reklamy dzia³aj¹cym od kilku lat na rynku dolnoœl¹skim. Biuro Handlowe Firmy mieœci siê we Wroc³awiu.Art Open dysponuje bogat¹ ofert¹ artyku³ów i us³ug reklamowych, która jest skierowana do klientów biznesowych i instytucji publicznych (pe³na oferta na stronie www. artopen.pl) Doœwiadczenie zdobywane na wymagaj¹cym dolnoœl¹skim rynku jest nieocenionym kapita³em, którym Art Open dzieli siê ze swoimi Klientami, podejmuj¹c dzia³ania doradcze i wspieraj¹ce.Poprzez kreatywne, sprawne i dynamiczne dzia³anie, Art Open jest partnerem w realizacji przedsiêwziêæ marketingowych i reklamowych zlecanych przez Klientów


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426