Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jubileuszowe RemaDays zakoñczone

28.02.2014

Jubileuszowe RemaDays zakoñczone

 

7 lutego w Centrum Expo XXI w Warszawie zakoñczy³y siê jubileuszowe, dziesi¹te Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays 2014. Najwiêksz¹ imprezê bran¿y reklamowej w tej czêœci Europy odwiedzi³a rekordowa liczba ponad piêtnastu tysiêcy zwiedzaj¹cych. Podczas trzydniowych targów najnowsze produkty zaprezentowa³o 570. wystawców z trzynastu krajów Starego Kontynentu. Najwiêksz¹ grupê, poza Polsk¹, stanowili przedstawiciele firm niemieckich.

 

Tradycj¹ warszawskich spotkañ jest nie tylko prezentacja najnowszych osi¹gniêæ w bran¿y reklamowej w jej czterech sektorach (Out&Indor Systems, GiftsWorld, TechnologyPark, PrintShow), ale to tak¿e mo¿liwoœæ nawi¹zania kontaktów biznesowych, wymiany doœwiadczeñ i co najwa¿niejsze podpisywania kontraktów. Nie inaczej by³o i tym razem.

 

Na RemaDays po naukê

 

Sporym zainteresowaniem, g³ównie wœród zwiedzaj¹cych, cieszy³y siê organizowane podczas targów cykle wyk³adów i prelekcji poœwiêconych bran¿y reklamowej – RemaCongress. W pierwszym dniu odby³o siê a¿ szeœæ bezp³atnych wyk³adów, a uczestnicy mogli dowiedzieæ siê m.in. „Jak skutecznie sprzedawaæ mê¿czyznom, a jak kobietom? Jak dotrzeæ do klientów i tym samym poprawiæ sprzeda¿, jaki jest sekret pisania skutecznych maili i jakie znaczenie ma psychologia koloru i kszta³tu w Internecie – tego dotyczy³y prelekcje podczas drugiego dnia RemaCongress. Pe³na lista prelekcji RemaCongress.

 

Kto z „Koron¹”?

 

Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays by³y œwietn¹ okazj¹ na wyró¿nienie oraz promocjê najlepszych firm w poszczególnych sektorach. Od lat, w tym celu przeprowadzany jest konkurs – „Korony reklamy”. Udzia³ w konkursie wziêli wystawcy X edycji targów, a tak¿e partnerzy programu „Solidni w Biznesie”. Fina³ konkursu i wrêczenie nagród zwyciêzcom rywalizacji, odby³o siê pierwszego dnia RemaDays 2014 podczas Wieczoru Wystawców w warszawskim klubie Arco. Pe³na lista laureatów konkursu przedstawia siê nastêpuj¹co – Korony reklamy 2014

 

Presti¿ od zwiedzaj¹cych

 

Zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³y siê organizowane wybory najlepszego upominku reklamowego Gifts Of The Year oraz po raz pierwszy najlepszego katalogu Catalogue of The Year. Jest to presti¿owa nagroda, poniewa¿ najwiêkszy wp³yw na ostateczny kszta³t listy laureatów maj¹ targowi goœcie. Og³oszenie wyników nast¹pi³o w ostatnim dniu RemaDays Warsaw i wzbudzi³o spore emocje. W konkursie Gifts of the Year w kategorii Top Fun wygra³a myszka ze œwiec¹cym logo i pe³nokolorowym nadrukiem. Z kolei najlepszy design mia³ produkt firmy TooTu Bo¿eny WoŸniak – Wine sippy cup. Zobacz inne najlepsze upominki roku 2014.

 

Cztery z³ote, piêæ srebrnych i dwa br¹zowe medale przyznano w konkursie Catalogue of the Year. Najwiêkszym uznaniem g³osuj¹cych cieszy³y siê katalogi firm Promostars/LPP S.A., Mellow Sp. z o.o., Integart Poland Inc. I Inspirion Polska Sp z o.o. Pe³na lista medalistów przedstawia siê nastêpuj¹co.

 

Innowacyjni 2014

 

Podczas targów w Warszawie swój fina³ mia³ równie¿ konkurs na Innowacje 2014. Kapitu³a konkursu przyzna³a ostatecznie 3 z³ote, 5 srebrnych i 1 br¹zowy medal. Kr¹¿ki z najcenniejszego kruszcu trafi³y do r¹k przedstawicieli firm – ATM Produkt Marek Polewka, Dyskret Sp. z o.o. i API.PL Sp. z o.o. Pe³na lista laureatów konkursu Innowacje 2014.