Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jubileuszowe- 50 wydanie magazynu Gifts Journal

08.11.2013

Ju¿ w przysz³ym numerze bêdziemy œwiêtowali okr¹g³¹ liczbê wydañ magazynu Gifts Journal. To œwietna okazja, aby spojrzeæ w przesz³oœæ i zastanowiæ siê w jaki sposób partnerzy i reklamodawcy, którzy zaufali tytu³owi, rozwinêli swoja dzia³alnoœæ.

 

Istotny jest przede wszystkim fakt zaufania jakim czytelnicy obdarzaj¹ swój tytu³. Dziêki estymie magazynu, wielu reklamodawców mog³o budowaæ swój wizerunek w oparciu o profesjonalne medium trafiaj¹ce wy³¹cznie do osób zainteresowanych tematyk¹ upominków reklamowych.

 

Gifts Journal towarzyszy bran¿y reklamowej od chwili jej powstania i jest jedynym polskim tytu³em skupiaj¹cym siê wy³¹cznie na tematyce upominków reklamowych.