Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jubileuszowe, 25. Targi Materia³ów i Artyku³ów Biurowych „Skrepka Expo”

29.11.2017

Miêdzy 13 a 15 marca 2018 roku, w Miêdzynarodowym Centrum Wystawienniczym „Crocus Expo” odbêd¹ siê jubileuszowe, miêdzynarodowe 25. specjalistyczne targi materia³ów i artyku³ów biurowych „Skrepka Expo”.

 

Od 15 lat Skrepka Expo jednoczy autorytatywnych ekspertów i wiod¹cych przedstawicieli przemys³u biurowego z Rosji oraz krajów bliskiej oraz dalekiej zagranicy.

 

Wieloletnie doœwiadczenie oraz zaanga¿owanie wszelkich kluczowych oraz obiecuj¹cych przedstawicieli sektora materia³ów biurowych przynios³y „Skrepka Expo” status najwiêkszych, miêdzynarodowych, specjalistycznych targów materia³ów i artyku³ów biurowych oraz najwiêkszego sektora b2b w Rosji.

 

Targi „ Skrepka Expo” obiektywnie odzwierciedlaj¹ sytuacjê na rynku materia³ów biurowych i przedstawiaj¹ wszystkie segmenty przemys³u, takie jak papeteria, artyku³y szkolne, artyku³y papiernicze oraz przeznaczone do publikacji oficjalnych dokumentów, materia³y przeznaczone do realizacji hobby oraz zajêæ kreatywnych, materia³y biurowe, upominki, zabawki, wyposa¿enie biura oraz wiele innych.

 

Liczba zwiedzaj¹cych na Targach  „Skrepka Expo” stabilnie wzrasta co roku: w 2017 roku, w ci¹gu trzech dni trwania Targów, odwiedzi³o je ponad 11,000 osób reprezentuj¹cych przesz³o 20 krajów. Ponad 220 wystawców mia³o szansê zaprezentowania swoich produktów na powierzchni 12,000 metrów kwadratowych. Wœród wystawców znalaz³y siê tak¿e zagraniczne firmy z W³och, Francji, Niemiec, Austrii, Polski, Chin, Japonii, Tajlandii, Turcji, Indii, Bia³orusi itd.

 

Uczestnictwo w Targach „Skrepka Expo” umo¿liwi Pañstwu:

 

Znalezienie nowych klientów,

 

Promocjê pe³nego spektrum produktów i us³ug na rynku,

 

Komunikacjê ze wszystkimi partnerami w krótkim czasie,

 

Wejœcie na nowe rynki,

 

Przebywanie w sercu najwa¿niejszych bran¿owych wydarzeñ biznesowych,

 

Wzmocnienie wizerunku lidera bran¿y,

 

Przyci¹gniêcie uwagi mediów.

 

Zalety Targów „Skrepka Expo”:

 

Najwiêksze i najbardziej opiniotwórcze targi materia³ów biurowych w Rosji;

 

Ponad 90% odwiedzaj¹cych Targi Skrepka Expo podejmuje decyzje dotycz¹ce zakupu;

 

Targi odbywaj¹ siê wiosn¹ – to najlepszy czas na zawarcie kontraktów sezonowych!

 

Koszt podpisania umowy podczas spotkania na Skrepka Expo jest ni¿szy o œrednio 35% w porównaniu do kosztów podczas zwyk³ego spotkania;

 

92% decyzyjnych przedstawicieli firm wskaza³o Targi jako najlepsze Ÿród³o informacji podczas dokonywania zakupu;

 

Prezentacja produktów podczas Targów „Skrepka Expo” wp³ywa na sprzeda¿ piêciokrotnie bardziej ni¿ inne metody promocji;

 

Szansa dla wystawców na uzyskanie informacji zwrotnej od grupy docelowych odbiorców oraz mo¿liwoœæ rozpoczêcia przygotowañ przed rozpoczêciem Targów: plan marketingowy promocji Targów obejmuje równie¿ przes³anie informacji o wystawcach, newsy, komunikaty, oœwiadczenia prasowe oraz pocztowe itd. w zakresie baz danych obejmuj¹cych przesz³o 19,000 kontaktów.

 

„Skrepka Expo” uwzglêdnia rozleg³y program biznesowy: prezentacje, konferencje, seminaria, które pozwol¹ Pañstwu na uzyskanie jasnego obrazu sposobu, w jaki nale¿y zaplanowaæ promocjê Pañstwa biznesu w ekonomicznej rzeczywistoœci bran¿y materia³ów biurowych.

 

Oczekujemy Pañstwa podczas jubileuszowych, 25. miêdzynarodowych, specjalistycznych Targów Materia³ów i Artyku³ów Biurowych „Skrepka Expo”, które odbêd¹ siê miêdzy 13 a 15 marca 2018 roku w Miêdzynarodowym Centrum Wystawienniczym „Crocus Expo”, w Pawilonie 2, Hali numer 11.

 

Bilet z zaproszeniem

Formularz wniosku o uczestnictwo

Lista uczestników

Kontakt:

+7 495 648 9138, +7 495 789 9380
clip@apkor.ru, fair@apkor.ru,
http://en.skrepkaexpo.ru/,  www.facebook.com/skrepkaexpovk.com/skrepkaexpo