Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jubileusz PIAP podczas Wieczoru Bran¿owego PIAP 2017

02.03.2017

10 lat wspólnych sukcesów!

Jubileusz PIAP podczas Wieczoru Bran¿owego PIAP 2017

 

Siódma edycja Wieczoru Bran¿owego Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych by³a szczególnym wydarzeniem dla Zarz¹du i Cz³onków Izby. Dok³adnie 16 lutego br. PIAP obchodzi³ 10-lecie istnienia organizacji na rynku. Wieczór Bran¿owy PIAP sta³ siê wiêc doskona³¹ okazj¹ do uczczenia tego szczególnego wydarzenia.


Bardzo cieszy nas coraz wiêksza popularnoœæ Wieczoru Bran¿owego PIAP, z roku na rok wydarzenie cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem ze strony firm Cz³onkowskich. W tym roku z uwagi na przypadaj¹cy Jubileusz 10-lecia Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych staraliœmy siê, aby wydarzenie by³o szczególnie uroczyste i zapad³o uczestnikom na d³ugo w pamiêci. Wieczór Bran¿owy Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych po raz kolejny udowodni³ jak istotna jest integracja firm z bran¿y. Mi³a atmosfera, rozmowy prywatne i biznesowe pozwalaj¹ lepiej poznaæ siê firmom zrzeszonym w PIAP. Po raz kolejny formu³a wydarzenia sprawdzi³a siê w 100% – mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

 

Wieczór Bran¿owy PIAP i Jubileusz 10-lecia Izby odby³ siê w Restauracji STIXX BAR&GRILL w Warszawie.

 

Gospodarzami wydarzenia by³y firmy: Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych, 12M Alicja W¹sowska, Agencja Reklamowa Brandgraf, ASGARD Sp. z o.o., AWIH Zbigniew Zieliñski, Brandfathers Group Sp. z o.o.,CAPIRA Sp. z o.o.,Sp.K., CiTRON GROUP, Guapa Produkcja Sp. z o.o., Macma Polska Sp. z o.o., Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o., Maxim Ceramics Sp. z o.o., Sp .K, Mount Blanc Sp. z o.o., SDX Towels Sp. z o.o., Texet Poland Sp. z o.o..

 

Dziêkujê Polskiej Izbie Artyku³ów Promocyjnych za zaproszenie naszej firmy do œwiêtowania wieczoru bran¿owego po³¹czonego z 10-leciem istnienia PIAP-u , które odby³o siê w tak zacnym gronie firm z bran¿y. Dla mnie, jako nowego cz³onka to wspania³e wydarzenie, które da³o mi mo¿liwoœæ personalnego poznania w³aœcicieli firm, nie tylko od strony s³u¿bowej, przy lampce dobrego wina, pysznym jedzeniu i wspania³ych doznaniach muzyczno-tanecznych w przemi³ej, karnawa³owej atmosferze. To równie¿ doskona³a okazja do œwiêtowania okr¹g³ych rocznic firm i ich uhonorowania, jak równie¿ poznania dobrych i s³abszych aspektów bran¿y. Jestem mile zaskoczona ¿yczliwoœci¹ goœci, a ca³a impreza to presti¿ istnienia organizacji. Jestem zaszczycona przyst¹pieniem do jej grona – mówi Joanna Wo³czyk, w³aœcicielka agencji K2-DESIGN.

 

Podczas wydarzenia odby³a siê uroczysta Gala PIAP w trakcie, której reprezentanci Zarz¹du PIAP zainaugurowali oficjalnie Jubileusz 10-lecia Izby – by³ tort, ¿yczenia i podziêkowania. Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych podczas wieczoru otrzyma³a liczne gratulacje i ¿yczenia dalszych sukcesów od samych Cz³onków Izby jak równie¿ od przedstawicieli targów i mediów bran¿owych.

 

Serdecznie dziêkujemy za wszelkie gratulacje i pami¹tkowe statuetki! Te wszystkie bardzo mi³e gesty, nie pozwalaj¹ nam zapomnieæ po co nasza organizacja istnieje. Z roku na rok roœniemy w si³ê i stanowimy coraz mocniejszy g³os bran¿y – mówi Katarzyna Wojniak.

 

Podczas czêœci oficjalnej Wieczoru Bran¿owego PIAP tradycyjnie wrêczono statuetki z okazji okr¹g³ych Jubileuszy firm Cz³onkowskich. Jubileusze 2017 œwiêtowa³y firmy: Texet Poland Sp. z o.o.(10 lat), Daicon Sp. z o.o. Sp.k.-Reklamowe24 (10lat), Mart’s Martyna Konowrocka (10 lat), Gratisownia.pl (10 lat), Art Open Studio Reklamy (10lat), EBLIS B&L (15 lat), Polibiuro Agencja Reklamowa (15 lat), ITAMAR Group Sp. z o.o.(15 lat), GJC Inter Media Sp. z o.o.(15 lat), S³odkie Upominki (20 lat), P.P.U.H. Ultrek (25 lat), Firma Kulik Sp. j.(25 lat), Gatex Sp. z o.o.(25 lat), HAPPY GIFTS EUROPE (25 lat), Stefania Zak³ad Galanterii Skórzanej (25 lat), Raster R. Nowak i S-KA sp. j (25 lat), Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. (50 lat).

 

Zarz¹d Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych raz jeszcze sk³ada serdeczne gratulacje wszystkim Jubilatom PIAP i dziêkuje Sponsorom i wszystkim uczestnikom Wieczoru Bran¿owego PIAP 2017.

 

W PIAP jesteœmy od samego pocz¹tku, uczestniczyliœmy chyba we wszystkich dotychczasowych imprezach, jednak jubileuszowy event z okazji 10-lecia by³ absolutnie wyj¹tkowy pod ka¿dym wzglêdem. Jesteœmy zbudowani, ¿e bran¿a integruje siê w sposób tak fajny i skuteczny. To tytaniczna praca, która po 10 latach wyda³a owoce. Dziêkujemy za piêkny wieczór. Najszczersze wyrazy uznania dla Pani Dyrektor oraz Pani Prezes i ca³ego Zarz¹du. Jesteœmy przekonani, ¿e cz³onkostwo w PIAP to powód do radoœci i dumy – podkreœlaj¹ Artur i Ewa Ogieg³o z Agencji Reklamowej Artigraf.

 

FOTORELACJA Z WIECZORU BRAN¯OWEGO PIAP 2016

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426