Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ju¿ wkrótce uka¿e siê 60 numer magazynu Gifts Journal. Co bêdzie mo¿na znaleŸæ w najnowszym wydaniu?

24.05.2017

Na jakie nowoœci oraz informacje natraficie Pañstwo w numerze?

Najnowszy Gifts Journal to przede wszystkim podsumowanie 13. edycji Miêdzynarodowych Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw. Trzynastka okaza³a siê bardzo szczêœliwa i pomyœlna dla RemaDays Warsaw – targi odwiedzi³o prawie 21 tys. goœci z 50 krajów.

 

Poznacie Pañstwo zwyciêzców konkursów targowych: Korony Reklamy, The Prize for Innovations, Gifts of the Year. Catalogue of the Year. Dowiecie siê Pañstwo jak tegoroczn¹ imprezê targow¹ ocenili zwiedzaj¹cy w specjalnej ankiecie rozes³anej po zakoñczeniu RemaDays Warsaw.

 

W 60. numerze „Gifts Journal” tradycyjne rubryki o ludziach z bran¿y. Na ³amach magazynu redakcja sk³ada ¿yczenia firmom, które w 2017 roku obchodz¹ swoje okr¹g³e jubileusze. Przeczytacie Pañstwo tak¿e – o gad¿etach, które sprawi¹, ¿e wypoczynek na ³onie natury bêdzie jeszcze bardziej przyjemny. Wydanie o tej porze roku, kiedy pogoda dopisuje sprawi, ¿e nawet sprawy s³u¿bowe, a zw³aszcza lektura Gifts Journala bêd¹ prawdziw¹ przyjemnoœci¹.
Co na sklepowych pó³kach, odwiedziny Facebooka „Pó³ ¿artem pó³ serio” – tego dowiecie siê Pañstwo w pozosta³ych rubrykach.
Oczywiœcie w numerze czeka na Pañstwa o wiele, wiele wiêcej. Serdecznie zapraszamy do lektury. Warto!