Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ju¿ niebawem – Wieczór bran¿owy dla Cz³onków PIAP 2015

19.01.2015

Ju¿ niebawem – Wieczór bran¿owy dla Cz³onków PIAP 2015

Ju¿ 5-tego lutego br. w warszawskiej restauracji Warszawski Dzieñ Wine Room po raz kolejny odbêdzie siê wieczór bran¿owy Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.
Spotkanie ma na celu integracjê przedstawicieli firm cz³onkowskich PIAP.

Ubieg³oroczna formu³a imprezy przypad³a do gustu nie tylko nam, ale przede wszystkim zaproszonym goœciom. Tegoroczne spotkanie utrzymane bêdzie w podobnym klimacie: czyli poza kuluarowych rozmów przy lampce dobrego wina z przyjemn¹ muzyk¹ w tle.
Integracja bran¿y, w szczególnoœci œrodowisk Dostawców i Agencji Reklamowych zrzeszonych w Izbie jest jednym z jej g³ównych celów. Mam nadziejê, ¿e i tym razem mi³o spêdzimy ten wieczór, czego nam wszystkim ¿yczê.- mówi
Magda Owczarska Wiceprezes PIAP.


Sponsorami – gospodarzami wydarzenia s¹ firmy : Axpol Trading Sp.z o,o. Sp.k.,
Brandfathers Group Sp.z o.o., CiTRON Europen USB Warehouse, Inspirion Polska Sp.z o.o.,
Jaguar Tomasz Chwi³owicz, Macma Polska Sp.z o.o.,RITF advnet Polska Sp.z o.o.,
Texet Poland Sp.z o.o. oraz Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych.

Wieczór bran¿owy PIAP to doskona³a okazja do pog³êbienia istniej¹cych i nawi¹zania nowych relacji w gronie Cz³onków PIAP, mo¿na porozmawiaæ o aktualnych wydarzeniach bran¿owych oraz wys³uchaæ opinii przedstawicieli innych firm cz³onkowskich na temat sytuacji na rynku – mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

Podczas bran¿owego wieczoru PIAP m.in. odbêdzie siê uroczyste wrêczenie statuetek dla Jubilatów PIAP 2015 oraz dla firm uczestnicz¹cych w programie Gwiazdy PIAP 2014 i które zgodnie z zasadami programu otrzyma³y najwiêksz¹ liczbê pozytywnych komentarzy.

Po czêœci oficjalnej przyjdzie czas na relaks i rozmowy kuluarowe, na które przedstawiciele PIAP w imieniu swoim  oraz pozosta³ych sponsorów  serdecznie zapraszaj¹.

FOTORELACJA Z WIECZORU BRAN¯OWEGO PIAP 2014

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426